Publieksjaarverslag 2016

Trots op Pleyade

De ontwikkeling die we doorgemaakt hebben, heeft natuurlijk het nodige gevraagd van de organisatie. Er bleken andere competenties nodig te zijn; in ons enthousiasme zijn we wel eens iets te snel gegaan en gunden we onszelf weinig rust. Ik realiseer me dat dit voor enkele medewerkers, managers of afdelingen soms wat te veel was, maar dankzij de betrokkenheid en inzet van eenieder hebben we het wel gedaan!

 

Het allerbelangrijkst is natuurlijk dat we ook in 2016 onze cliënten de liefdevolle zorg en ondersteuning hebben kunnen bieden die zo typerend is voor Pleyade. Kortom: ‘Trots op Pleyade!’

 

 

 

Floor de Vroome

Raad van bestuur

In 2016 was het centrale thema ‘Trots op Pleyade’. Dit hebben we met glans waargemaakt. Het is een bijzonder jaar geweest. We hebben de sprong gemaakt van een organisatie aan de onderkant van de markt, naar een kwalitatief fijne samenwerkingspartner die op een aantal gebieden als koploper wordt gezien. We hebben definitief afgerekend met het verleden en daar ben ik persoonlijk erg trots op.

 

Het jaar 2016 zullen we ons vooral herinneren als het jaar van de toevoeging van ‘de Liemerse locaties’. Vanwege het faillissement van Diafaan, een zorgorganisatie in de regio de Liemers, heeft Pleyade met ingang van 1 juni 2016 de zorg voor 225 nieuwe cliënten op zich genomen.

 

De omslag naar zorg die gebaseerd is op de persoonlijkheid, identiteit en eigen leefstijl van de cliënt, waarbij maatwerk en flexibiliteit sleutelwoorden zijn, is bijvoorbeeld zichtbaar geworden in de creatieve projecten van de kunstcommissie en de nieuwe functie ‘zorggezel’. Daarnaast hebben we mooie initiatieven ontplooid voor nieuwbouw en de ontwikkeling van een innovatief zorg-woon-concept. Ook maken we goede vorderingen in het implementeren van kwaliteitsbeleid.

 

 

Missie en visie

In 2016 is het strategisch organisatieplan vernieuwd. Na veel gesprekken met medewerkers en stakeholders zijn we gekomen tot een breed gedragen strategie die richting geeft aan al onze activiteiten voor de periode 2017-2020. Het heeft de titel ‘Stabiliteit door Flexibiliteit’ gekregen. Een belangrijk onderdeel van de strategie is namelijk dat Pleyade het belangrijk vindt om flexibel te zijn. Flexibel om te kunnen (blijven) inspelen op de ontwikkelingen om ons heen en flexibel om passende individuele zorg te kunnen verlenen. De strategie is samen te vatten in onze missie, visie en kernwaarden. In 2017 gaan we samen met twee creatieve bureaus de strategie ‘handen en voeten’ geven zodat alle medewerkers en vrijwilligers er enthousiast over zijn en weten wat het voor hun dagelijkse werk betekent. De strategie is samen te vatten in onze missie, visie en kernwaarden.

 

Missie: waar we voor staan

Pleyade biedt liefdevolle zorg en ondersteuning aan ouderen. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht voor onze cliënten. Dat zij zich goed voelen, daar zetten we ons graag voor in. Ieder contact met hen koesteren we.

 

 

 

 

 

Ouder worden kan gepaard gaan met ongemakken; zo is het leven. Juist in deze kwetsbare levensfase kan Pleyade veel betekenen. De keuzes van de cliënten staan daarbij centraal; zij hebben en houden de regie over hun eigen leven. We doen het dus samen: de cliënt bepaalt hoe hij wil leven en Pleyade draagt eraan bij om dit te realiseren. Met zorg die is afgestemd op ieders persoonlijkheid en levensstijl. We leveren daarom zoveel mogelijk maatwerk.

 

Ouderen en hun naasten kunnen altijd bij ons terecht. Met een concrete hulp-, zorg- of ondersteuningsbehoefte, en met vragen over de gevolgen van het ouder worden. Naast Pleyade Thuiszorg en Pleyade Revalidatie bieden we ouderen, voor wie zelfstandig wonen niet meer lukt, een nieuw thuis in een van onze locaties voor wonen en zorg. Een fijne, veilige en vertrouwde omgeving met 24 uur per dag zorg en begeleiding.

 

Visie: waar we voor gaan

Cliënten waarderen Pleyade als zorgpartner die hen in staat stelt de regie over hun leven te houden. Zij ervaren onze liefdevolle en waardevolle zorg. Cliënten en hun naasten voelen zich betrokken en gehoord door onze toegewijde medewerkers en vrijwilligers. Kortom, wij willen een onderscheidende organisatie zijn die ouderen de beste zorg op maat biedt.

 

Als organisatie die midden in de maatschappij staat zoeken we steeds de verbinding. Ketenpartners, gemeenten, woningcorporaties, wijkverenigingen en andere stakeholders zien Pleyade als ondernemende en innovatieve samenwerkingspartner.

 

 

Kernwaarden

Ondernemend

Persoonlijk

Onafhankelijk

Samenwerkend

 

Groei

De Liemers

In 2016 is Pleyade in één klap enorm gegroeid:
we verwelkomden op 1 juni 225 cliënten, 225 medewerkers en 144 vrijwilligers. Zij wonen en werken op vier nieuwe locaties in de Liemers: Binnenrijk (Giesbeek), Subenhara (Zevenaar), Lobede (Tolkamer) en Thuvine (Duiven).

 

In de eerste maanden na de uitbreiding ging de aandacht vooral uit naar het zorgen voor continuïteit. De maanden juni, juli en augustus waren hectisch. Dankzij de inzet van de betrokken medewerkers en de goede onderlinge samenwerking hebben we in korte tijd veel voor elkaar gekregen. Daardoor kunnen we zeggen dat de overname zich zonder veel obstakels heeft voltrokken. Vooral de zorgmedewerkers verdienen hiervoor veel waardering. Zij hebben grote loyaliteit laten zien tegenover collega’s en cliënten.

“Ik voel me zeer welkom bij Pleyade. We krijgen regelmatig attenties als waardering voor ons werk en dat doet me goed. Ik vond ook de introductielunch erg leuk.”

- Helga van den Aardweg, activiteitenbegeleider

 

“Er was een hoop onrust toen het faillissement kwam, maar de rust is nu terug. De medewerkers werken hard en de zorg is goed. Ik ben heel blij met Pleyade.”

- Mevrouw Bloemberg-Witjes, bewoner Thuvine

 

“We hebben gekozen om in de Liemers de eerste tijd te werken zoals we gewend waren, maar uiteraard wel als volwaardig onderdeel van Pleyade. Vanaf 2017 starten we met kennis en ervaring uit te wisselen, zodat we van elkaar kunnen leren:  ‘het beste uit twee werelden’.”

- Kim Aleven, gebiedsmanager de Liemers

Binnenrijk

Subenhara

Thuvine

Lobede

Elst

Naast de ontwikkelingen in de Liemers gaan we ook groeien in Elst. In 2016 is groen licht gegeven voor de bouw van een tweede locatie voor wonen en zorg aan de Prinses Irenestraat. In 2017 zal de bouw starten en verwachte oplevering is medio 2018.

 

De nieuwbouwlocatie is gericht op wonen met intensieve zorg binnen handbereik. Er zullen ongeveer 28 appartementen beschikbaar komen, van alle gemakken voorzien. Er komt ook een ontmoetingsplek voor cliënten en gasten.

Eigen regie van de cliënt en zorg die is afgestemd op ieders persoonlijkheid en leefstijl staan bij Pleyade voorop. In de bouw en inrichting van de zorglocatie zullen we deze visie duidelijk terug laten komen. Denk aan moderne faciliteiten en slimme domotica-oplossingen.

 

Wanneer de nieuwe locatie klaar is, krijgen alle cliënten van Tertzio de mogelijkheid om hierheen te verhuizen. Wanneer alle bewoners zijn vertrokken zal Tertzio worden gesloopt en vindt op die plek vervolgens nieuwbouw plaats.

 

Ontwikkeling

Pleyade is volop in beweging. Naast het vernieuwen van de strategische koers heeft 2016 in het teken gestaan van een aantal initiatieven die de organisatie naar een hoger niveau hebben getild. Investeren doen we voor de cliënt. Bij alle plannen, projecten en nieuwe ideeën vragen we onszelf dus af: gaat dit het welzijn van de cliënt verbeteren?

Tovertafel

Innovatie

We staan bij Pleyade altijd open voor vernieuwing en innovatie. Zoals elk jaar was er in 2016 een innovatiebudget beschikbaar; nieuw was dat de centrale cliëntenraad een derde van dat budget toegewezen kreeg om te besteden. De raad heeft teamhoofden en medewerkers gevraagd om voorstellen in te dienen. Na zorgvuldige selectie is een aantal mooie projecten goedgekeurd.

Qwiek.up

Zo is een aantal tovertafels en Qwiek.ups aangeschaft en kregen de cliënten van Eldenstaete een nieuwe elektrische tandem. Waalstaete startte met een project waarbij cliënten een afbeelding van hun vroegere voordeur op hun appartementdeur kunnen laten plakken.

Ankerpunten in de wijk

Pleyade is een goede buur! We hebben aandacht voor wat er leeft in de wijk en kijken waar Pleyade haar expertise kan delen en in kan zetten voor de wijkbewoners. Daar hebben we in 2016 vol op ingezet. Pleyade kreeg subsidie vanuit het innovatiefonds van gemeente Arnhem om een aantal locaties te ontwikkelen tot ‘ankerpunten in de wijk’. Zo hebben wijkteams en coaches tips gekregen van professionals van Pleyade hoe ze dementerende ouderen kunnen ondersteunen om langer thuis te wonen. Ook organiseren we dat leerlingen van verschillende lagere scholen cliënten van Pleyade bezoeken, bijvoorbeeld om ze voor te lezen. Wijkbewoners zijn welkom bij de activiteiten op de locaties en ze kunnen eten in onze restaurants.

 

Ontwikkelplannen

Een belangrijke stakeholder van Pleyade is Zorgkantoor Menzis. In 2015 hebben we van hen steun gekregen voor twee ontwikkelplannen: ‘cliëntperspectief voorop’ en ‘Pleyade als netwerkorganisatie’. Deze plannen worden gedeeltelijk uitgevoerd in het kader van Waardigheid & Trots. Dit is het overheidsprogramma dat projecten financiert voor kwaliteitsverhoging in de zorg. Voorbeelden van uitvoering van deze plannen in 2016 zijn de invoering van Carenzorgt (zie hoofdstuk ‘digitaal’) en evaluatiegesprekken. Deze gesprekken voeren we met cliënten of vertegenwoordigers/nabestaanden na het ontslag of het overlijden van de cliënt.

 

Deskundigheidsbevordering en zinvolle dagbesteding

Eind 2016 zijn twee nieuwe projecten gestart. Op het gebied van deskundigheidsbevordering gaan we inventariseren welke hulpmiddelen we kunnen inzetten om medewerkers nog beter te faciliteren in hun werk; denk aan coaching en intervisie. Bij het project ‘zinvolle dagbesteding’ starten we met een onderzoek wat nu een zinvolle daginvulling is. Wat maakt voor cliënten dat een dag ‘de moeite waard’ is? Met de ideeën die hieruit voortkomen gaan we proefdraaien en ze vervolgens aanbieden aan cliënten op alle locaties. De projecten worden gefinancierd uit extra middelen die Waardigheid en Trots beschikbaar stelt.

Medewerkers

Wat Pleyade ook doet, het is niet mogelijk zonder betrokken medewerkers. Zij staan iedere dag klaar voor de cliënten en bieden liefdevolle zorg. Juist in het roerige jaar 2016 hebben we onze gemotiveerde en enthousiaste medewerkers gekoesterd.

 

Personeelsfeest

Op 2 juni, een dag na de uitbreiding in de Liemers, vond een spetterend personeelsfeest plaats. Medewerkers konden genieten van elkaars gezelschap, swingende livemuziek en lekker eten. Het was een avond om niet te vergeten! Ook de kersverse medewerkers uit de Liemers waren uitgenodigd en was met een groot aantal aanwezig. Voor hen een bijzonder moment om kennis te maken met Pleyade en alle spanningen van de weken ervoor even los te laten.

Zomerweken

Ook in 2016 gaf Pleyade alle medewerkers een steuntje in de rug tijdens de drukke zomerweken, waarin we iedereen vragen om extra inzet en flexibiliteit. Terwijl sommige collega’s genieten van hun welverdiende vakantie, werken anderen keihard door. Degenen die werkten, kregen in de zomer elke week een leuke attentie als bedankje voor hun inzet. De zomerweken stonden in 2016 in het teken van de Olympische Spelen, omdat werken in de zorg ook topsport is.

Nieuw bij Pleyade: de zorggezel

Zorgkantoor Menzis selecteerde Pleyade als voorkeursaanbieder (A-aanbieder) op het gebied van langdurige zorg. Mede daardoor konden we vanaf 2016 extra financiën inzetten voor cliënten. Eind 2016 introduceerden we daarom een geheel nieuwe functie binnen Pleyade, de ‘zorggezel’. Een zorggezel richt zich helemaal op het geven van persoonlijke aandacht aan cliënten. Want extra aandacht, dat is waar cliënten behoefte aan hebben. Samen met de medewerkers en vrijwilligers voegen onze zorggezellen nog meer kwaliteit toe aan het leven van onze cliënten. De zorggezellen zijn een extra kracht binnen Pleyade, naast de huidige medewerkers en vrijwilligers. We streven ernaar om zo’n 100 tot 150 zorggezellen (ongeveer 45 fte)  aan ons te verbinden, zodat er voor iedere bewoner extra tijd beschikbaar is voor persoonlijke aandacht. De vorm waarin dit gebeurt kan per zorggezel verschillen en is afhankelijk van de wens van de cliënt(en). Denk aan een gezamenlijke wandeling, naar muziek luisteren of samen gedichten lezen.

“Ik ben zorggezel geworden om ouderen een leuke en gezellige tijd te geven. Ik vind het ontzettend leuk om te doen en cliënten en medewerkers van Eimersstaete waarderen dat ik er ben.”

- Ellen Borgers, zorggezel

Digitaal

In 2016 heeft Pleyade veel energie gestoken in de introductie van een aantal softwaresystemen. Cliënten en hun naasten hebben vooral te maken gehad met de uitrol van Carenzorgt. Maar ook achter de schermen hebben we nieuwe programma’s in gebruik genomen die ervoor zorgen dat we efficiënter kunnen werken en informatie rondom de zorgverlening beter kunnen vastleggen.

Carenzorgt

Het familieportaal Carenzorgt is in 2016 geïntroduceerd bij Pleyade. Met dit digitale hulpmiddel kan de cliënt, vertegenwoordiger en/of familie via een beveiligde verbinding communiceren met het zorgteam. Ook kunnen zij het zorgdossier inzien en zijn zo altijd op de hoogte van de stand van zaken. Handig om goed voorbereid met zorgmedewerkers te overleggen. Carenzorgt is vanzelfsprekend geen vervanging van de persoonlijke contacten tussen cliënten, naasten en medewerkers, maar een fijne aanvulling. Voor thuiszorgcliënten is Carenzorgt te openen op de Compaan; vanaf 2016 is deze ouderentablet voor alle cliënten van Pleyade Thuiszorg beschikbaar.

Elektronisch cliëntendossier

In 2015 is een projectgroep gestart om het gebruik van het elektronisch cliëntendossier (ECD) waarmee Pleyade werkt te verbeteren. In 2016 zijn hiervoor de puntjes op de i gezet. Er wordt nu op een eenduidige manier gewerkt met het ECD; iedereen gebruikt dezelfde bewoordingen en dezelfde plek voor rapportages. Daardoor is informatie sneller vindbaar voor collega’s en verloopt de samenwerking onderling vlotter. Eind 2016 zijn alle dossiers van de Liemerse cliënten overgezet naar het Pleyade-systeem. Voor de thuiszorg wordt het ECD in 2017 ingevoerd.

 

OMAHA

De wijkverpleegkundigen zijn in 2016 gaan werken met OMAHA. In dit systeem worden zaken als gezondheidstoestand, acties en metingen voor een cliënt op uniforme wijze vastgelegd. Dit betekent minder administratie voor de wijkverpleegkundige en een eenvoudigere overdracht. Bovendien biedt het systeem de cliënt een duidelijk zorgplan met heldere afspraken.

 

ONS Planning

In mei 2016 is ONS Planning in gebruik genomen, een softwarepakket waarmee medewerkers werktijden en diensten roosteren. Het heeft de nodige aandacht en energie gekost om medewerkers te trainen en te laten werken met een totaal ander planningssysteem. Inmiddels zijn ze erg tevreden over de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en de overzichtelijke informatie die het geeft.

“Ik kan nu echt voor mijn vader op bezoek komen en kan er echt voor hem zijn omdat we thuis alles al gelezen hebben. Zo hoeven we niet meer extra informatie aan een medewerker te vragen en hebben we alle tijd voor mijn vader. Bovendien kan ik zelfs vanaf mijn vakantieadres bijhouden wat er gebeurt.”

- Lianne Blom, dochter van de heer Willems

Kunst

Pracht of Prul

Een groot succes was ‘Pracht of Prul, de Pleyade-variant van ‘tussen kunst en kitch’. Deze activiteit vond gedurende het jaar op een aantal locaties plaats. Iedereen kon binnenlopen om zijn of haar kunststuk te laten onderzoeken. Een groot aantal cliënten, medewerkers, vrijwilligers en buurtgenoten gaven hier gehoor aan. Er waren twee taxateurs, een voor moderne kunst en een taxateur die oude kunst en antiek onderzocht. Een keur aan schilderijen, beeldjes, serviesgoed, boeken en sieraden kwam voorbij.

 

Kunst op locatie

PAUW startte het jaar met een inventarisatie van de kunst die op de locaties hing. De commissie koos uit de collectie van Holland Art Group enkele kunststukken, die de komende jaren over de locaties rouleren. Ook vonden ze een nieuwe plek voor een aantal zeefdrukken afkomstig uit Altenova.

 

Nederlands Openluchtmuseum

In een jaar vol kunst en cultuur kon een museumbezoek natuurlijk niet ontbreken. Zomer 2016 stond een uitstap naar de beeldententoonstelling Sonsbeek ‘16 op het programma. Door het te warme weer werd de activiteit geannuleerd en werd er begin januari 2017 een bezoek gebracht aan het Nederlands Openluchtmuseum. Toen verzamelden zo’n 70 cliënten en begeleiders zich voor een leuke dag uit. We begonnen met een welkomstwoord door de kunstcommissie en koffie met appeltaart. Daarna genoten de bezoekers van het ronddwalen in het verleden: geuren opschuiven, geluiden van vroeger horen en herinneringen delen.

 

De Pleyade kunstcommissie PAUW zag in 2016 het levenslicht. Het was de start van een jaar waarin kunst en cultuur als een rode draad door de organisatie liep. PAUW is opgericht om vanuit een culturele invalshoek het welzijn van iedereen binnen Pleyade – cliënten en medewerkers – te bevorderen. Samen met creatief bureau Holland Art Group organiseerde de kunstcommissie een aantal mooie evenementen en acties.
Deze zullen ook in 2017 vervolg krijgen.

 

Pleyade Design Contest

In 2016 is voor de eerste keer de Pleyade Design Contest georganiseerd. Dit is een ontwerpwedstrijd waarbij Pleyade jonge ontwerpers vraagt een ontwerp te maken speciaal voor ouderen. Op deze manier willen we de verbinding maken tussen jong en oud op het gebied van kunst en design. In 2016 moest het ontwerp een wandobject zijn waarbij interactie mogelijk is. We ontvingen een groot aantal prachtige inzendingen. De finalisten mochten hun ontwerp tentoonstellen voor cliënten en medewerkers. Na een spannende eindstrijd koos een vakjury voor ‘Kozie’ van Studio Roos Meerman en KunstLAB Arnhem in samenwerking met Art Officials.

 

Kozie is een zacht wandkleed. Wanneer het aangeraakt wordt, klinken er geluiden uit de Arnhemse binnenstad. In 2017 gaan de ontwerpers het prototype verder uitwerken, zodat het geplaatst kan worden op locaties van Pleyade. Als onderdeel van de prijs mogen zij ook exposeren in Museum Arnhem en krijgen zij een podium tijden de Dutch Design Week.

Toezicht en medezeggenschap

 • Centrale cliëntenraad

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  “Het belang en welzijn van de cliënt staan steeds meer voorop. Dat zien we onder andere terug in de verdeling van budgetten en ontplooide initiatieven.”

   

  ‘Heeft de cliënt er baat bij?’ Deze vraag staat binnen de centrale cliëntenraad (CCR) centraal. Bij ieder nieuw idee en uiteraard bij de geleverde zorg. De CCR vertegenwoordigt de belangen van de cliënten van Pleyade en is samengesteld uit afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. De lokale cliëntenraden bestaan uit (vertegenwoordigers van) cliënten, hun naasten en vrijwilligers. De CCR is trots op de stijgende, positieve lijn die is ingezet en het behoud hiervan in 2016.

   

  Lees meer

  In 2016 is een aantal mooie initiatieven ontplooid, waarbij het belang en welzijn van de cliënt voorop hebben gestaan. Van de inzet van zorggezellen en het ons toegewezen innovatiebudget, tot het ontwikkelplan ‘cliëntperspectief voorop’ en de uitbreiding in de Liemers. Bij al deze initiatieven zijn en blijven we kritisch op de inzet van mensen en middelen. De CCR houdt nauwlettend in de gaten of de in 2016 gestarte initiatieven ook in 2017 hun positieve voortgang behouden. Heeft en houdt de cliënt te regie en blijft de basis op orde?

   

  Onderwerpen waarover is vergaderd en tevens adviezen zijn gegeven: jaarplannen, KIWA-rapporten, visie op revalidatie, privacyregeling en -beleid, nieuwe klachtenregeling, de overname van Diafaan-locaties, harmonisatie van prijzen in de restaurants. De CCR heeft een verzwaard advies gegeven voor de WKKGZ.

   

  De samenwerking met de bestuurder is positief. Er is sprake van open en eerlijke communicatie over en weer. De bestuurder betrekt de CCR proactief bij veel onderwerpen en onze adviezen neemt hij mee in zijn afwegingen. De samenwerking met teamhoofden ontwikkelt zich positief, ook merken we dat er steeds meer een vertrouwensband ontstaat.

   

  De CCR is trots op de manier waarop ze zich in 2016 verder heeft geprofileerd. De positieve effecten daarvan zien we onder andere terug in de verbeterde samenwerking tussen de CCR en diverse onderdelen binnen Pleyade.

 • Raad van toezicht

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  “Al een aantal jaren zien we een mooie stijgende lijn op het gebied van een van onze focuspunten: kwaliteit en stabiliteit. Ook in 2016 heeft deze groei zich voortgezet. Pleyade heeft zich ontwikkeld tot een gezonde, stabiele organisatie.”

   

  Je maakt plannen, en in de tussentijd gebeurt er veel. Dat hebben we ook in 2016 ervaren. Al een aantal jaren zien we een mooie groeicurve op het gebied van een van onze focuspunten: kwaliteit en stabiliteit. Ook in 2016 heeft deze groei zich voortgezet. Op de zelfdragendheid van de organisatie en de rol van de bestuurder hierin blijven we kritisch. Er is gewerkt aan de financiële transparantie van de organisatie; deze is sinds 2016 volledig op orde. Verder zijn we er trots op dat we als raad van toezicht een goede samenwerking met de interne organisatie hebben, zowel met de bestuurder als de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad.

   

  Lees meer

  In 2016 was er binnen de raad van toezicht veel aandacht voor de uitbreiding met de vier Liemerse locaties. We hebben stevige gesprekken gevoerd over de risico’s en afwegingen. Uiteindelijk hebben we onze goedkeuring kunnen geven aan de uitbreiding. Nu is het onze taak om bij de bestuurder de vinger aan de pols te houden: verloopt alles zoals verwacht? Er is gekozen om de Liemerse locaties aanvankelijk zichzelf te laten zijn; we kunnen nog veel van elkaar leren. Uitdaging voor de komende jaren is om het geheel samen te voegen, waaronder de primaire processen en de cultuur.

   

  Andere onderwerpen waar de raad van toezicht aandacht voor had in 2016: verschillen in performance tussen locaties, de inzet van zorggezellen, de positieve cultuurverandering die we hebben gezien en het goede imago dat Pleyade heeft opgebouwd. Daarnaast heeft de raad van toezicht ondersteund in het vaststellen van het nieuwe strategisch beleid en heeft de raad kritisch gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van ziekteverzuim.

   

  Voor 2017 nodigen we de bestuurder uit te blijven verbeteren, want stilstand is tenslotte achteruitgang. De stabiliteit en kwaliteit van de organisatie zijn nog niet volledig geborgd. Grote uitdaging voor de komende jaren is het kunnen voldoen aan de verwachtingen van de toekomstige cliënten en hun naasten: een optimale combinatie van zorg en welzijn, volledig afgestemd op individuele behoeften. We dagen de bestuurder uit kritisch te blijven en zowel buiten de kaders als vernieuwend te blijven denken.

 • Ondernemingsraad

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  “De rust binnen Pleyade is teruggekeerd. Er is veel aandacht geweest voor de kwaliteit van medewerkers; dat werpt zijn vruchten af. Ook zijn we positief over de daling van het ziekteverzuimpercentage. ”

   

  De ondernemingsraad (OR) is het aanspreekpunt voor en spreekbuis namens onze achterban. We zijn er trots op dat in 2016 de rust binnen Pleyade is teruggekeerd. Er is veel aandacht geweest voor de kwaliteit van medewerkers, onder andere door middel van scholing, een verbeterd opleidingsmanagement en de implementatie van ONS.

   

  Lees meer

  In 2016 heeft een aantal projecten onze bijzondere aandacht gekregen: de zorggezellen, de uitbreiding in de Liemers, de werkkostenregeling, talentmanagement ontwikkelingen op het gebied van ziekteverzuim en re-integratiebeleid, de acties naar aanleiding van het medewerkertevredenheidsonderzoek 2015 en het strategisch beleidsplan 2017-2020.

   

  De lijnen met de bestuurder zijn kort. Er is sprake van open communicatie. De bestuurder zoekt ons op om te sparren en komt regelmatig terug op door ons gegeven advies. We voelen ons serieus genomen. Er is een fijne vertrouwensband. Binnen de organisatie zijn er korte lijnen met de verschillende managers. Ze lopen regelmatig bij ons binnen met een vraag of verzoek om advies, bijvoorbeeld bij nieuwe projecten.

   

  We blijven betrokken bij alles wat er binnen de organisatie speelt, we houden de helikopterview. Wij gaan voor een duurzame ondernemingsraad. We zijn nieuwsgierig, flexibel, ondernemend, kritisch, optimistisch, ruim- en meedenkend en enthousiast. We streven er dan ook naar de stijgende lijn die is ingezet te laten doorgroeien.

Monique Tromp-de Meijer (l)

Janny Willis (r)

Sammy-Jo Rutjes (l)

Tonia Ursinus (r)

Bert Kuijf (l)

Arnoud Leenaarts (r)

Publieksjaarverslag 2016

Trots op Pleyade

Meer weten of heeft u een vraag? Neem contact met ons op.

 

026 751 7300

zorgbemiddeling@pleyade.nl

 

Pleyade

Postbus 4020

6803 EA Arnhem

Portretfotografie

Toezicht en medezeggenschap: Frits Terwijn

 

Overige portretten:
Fotografie Justine