Publieksjaarverslag 2015

Samen hard werken

Het jaar 2015 is een jaar waar ik met veel plezier op terugkijk. In 2015 zijn continuïteit van beleid en het optimaliseren van de kwaliteit van onze zorg de leidende principes geweest. Ook heeft in 2015 ‘de dialoog’ een steeds belangrijkere rol ingenomen binnen Pleyade. We gaan steeds vanzelfsprekender en veelvuldig het gesprek aan met cliënten, lokale cliëntraden en de centrale medezeggenschapsraden. Dit betekent voor mij dat wij definitief de basis op orde hebben gebracht.

 

Ook de stakeholders van Pleyade zijn tevreden en hebben vertrouwen in de ingezette koers en het meerjarenbeleid van Pleyade. De positieve HKZ-audit in het najaar van 2015 is daar een voorbeeld van. Ook de gemeenten zien Pleyade vaker als een serieuze gesprekspartner bijvoorbeeld op het gebied van het maatschappelijke terrein. Een andere belangrijke stakeholder is het Zorgkantoor Menzis. In 2015 hebben we bij hen een succesvol inkooptraject doorlopen, waarbij zij op basis van het meerjarenbeleid en de ingezette ontwikkelingen bij Pleyade een opslag van maximaal 3% toezegden. Menzis ziet aan de hand van onze ontwikkelplannen dat Pleyade de cliënt en zijn wensen centraal stelt. In 2016 zal daarvan nog het nodige worden geëffectueerd.

Bovenstaande ontwikkelingen gaven in het najaar van 2015 een bijzondere gewaarwording, omdat sinds lange tijd niet externe factoren de prioriteiten bepaalden, maar onze eigen keuzes waar wij als organisatie aan willen werken. We ontwikkelen ons tot een organisatie waar ruimte is voor innovatie en ondernemerschap.

 

Na jaren van hard werken met een hoge werkdruk, externe druk en een (nog) hoog verzuim is het tijd om met vertrouwen, beheersbaar en ontspannen met elkaar te gaan werken. We mogen trots zijn op Pleyade en waar we staan.

 

Floor de Vroome

Raad van bestuur

Terugblik en vooruitblik

Missie en Visie

Pleyade wil excelleren in het aanbieden van zorg aan ouderen, aangesloten bij de vraag en behoefte van de cliënt. We leveren een professionele en actieve bijdrage aan de zelfredzaamheid van onze cliënten met hoogwaardige professionals, die uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt, maatwerk bieden en flexibel zijn.

Lees meer

Het jaar 2015 is een succesvol jaar geweest voor Pleyade. In 2015 heeft Pleyade dan ook het project ‘basis op orde’ afgerond. Dit is de gezamenlijke visie en plan van aanpak voor het bouwen aan een waarde gestuurde organisatie. Een krachtige organisatie, waar aandacht is voor elkaar en waar de cliënt echt centraal staat. Vanuit verschillende perspectieven, medewerkers, organisatie en cliënt, zijn in 2015 grote stappen gezet voor het behalen van een goede basis. Denk hierbij aan het centraal stellen van de cliënt, op het gebied van kwaliteit en bij de zorginkoop.

 

Daarbij is het op orde houden van deze basis een vergelijkbare uitdaging. Kortom, Pleyade blijft werken aan het optimaliseren van zaken zoals het verlenen van kwalitatief goede zorg, het gezond roosteren en de toekomstbestendigheid van onze medewerkers. Daarin bestaat nog wel verschil tussen de diverse locaties en organisatieonderdelen van Pleyade – deze diversiteit is prima zolang we uitgaan van dezelfde solide basis.

 

 

 

Toekomst van Pleyade

Nu is het zaak om onze doelen te verzilveren en – nóg belangrijker – te borgen in de gehele organisatie. Daarnaast is geconstateerd dat er ook de komende tijd gewerkt mag worden aan de corporate identiteit van Pleyade, met andere woorden: “hoe doen we het bij Pleyade en waarom”. Pleyade wil ook in de toekomst een gezonde organisatie zijn, op het gebied van kwaliteit en financiën. Zo zullen bijvoorbeeld de ontwikkelplannen, opgesteld ter ondersteuning van het inkoopproces Wlz, worden uitgevoerd. Pleyade wil onder andere met de introductie van het familieportaal Carenzorgt een transparante communicatie bevorderen en de steunstructuur van de cliënt in haar kracht wil zetten.

 

Maatschappelijke ontwikkelingen

Pleyade heeft uiteraard te maken met de landelijke ontwikkeling van een steeds ouder wordende bevolking en deze vergrijzing zal zich de komende jaren blijven voortzetten. De toename van het aantal ouderen leidt over het algemeen tot een meer noodzakelijke en zwaardere zorg. Ouderen zullen langer thuis blijven wonen, mede mogelijk gemaakt door een sterk beroep op mantelzorgers en vrijwilligers. De sociale omgeving en de wijk van de hulpbehoevenden wordt steeds belangrijker. Pleyade hecht er waarde aan om partner te zijn van senioren, of ze nu thuis wonen of in een van onze zorglocaties. De doelstelling is om naast hen te staan en hun zelfredzaamheid (daar waar mogelijk) te vergroten. Pleyade biedt liefdevolle zorg die past bij de omstandigheden van de cliënt.

Oud & nieuw

Ons motto:

'koester het contact!'

Sluiting zorglocatie Altenova

Na ruim veertig jaar nam Pleyade in december 2015 definitief afscheid van zorglocatie Altenova, het vroegere verpleeghuis Elderhoeve. Verschillende afdelingen binnen Pleyade zijn vanaf begin van het jaar al druk bezig geweest om de verhuizing van de bewoners naar andere zorglocaties in goede banen te leiden. Na de verhuizing van bestuur, management en de meeste ondersteunende diensten naar het nieuwe pand aan de Mr. E.N. van Kleffensstraat, kon het pand worden overgedragen aan de gemeente Arnhem.

Pleyade Revalidatie opent deuren

Op 13 juli werd het nieuwe Pleyade Revalidatie met trots in gebruik genomen. Pleyade Revalidatie is gevestigd in de voormalige zorglocatie Hof van Bourtange aan de Slochterenweg 2.
In september werd een open dag georganiseerd, waarbij geïnteresseerden en omwonenden een kijkje konden nemen.

Pleyade Revalidatie is een revalidatieomgeving met alle moderne faciliteiten en voorzieningen in een huiselijke woonomgeving. De locatie telt 39 ruime kamers. Een fijne plek om te herstellen na een ziekenhuisopname en te werken aan de revalidatie. Onze visie: onder professionele deskundigheid zelf leren revalideren. We willen het voor cliënten mogelijk maken om zo snel mogelijk weer thuis te zijn, deel te nemen aan het dagelijks leven en zelfstandig te functioneren.

Cliënt centraal

Nieuwe beleeftuin op Eldenstaete

Pleyade opende op 10 juli op zorglocatie Eldenstaete een beleeftuin voor mensen met dementie. In die tuin kunnen zij ruiken, zien, voelen en proeven. Er is van alles te beleven: beweegtoestellen, waaronder een serie trommels, en een vruchten- en kruidentuin. De tuin werd bedacht en uitgevoerd door cliënten met hun familie en medewerkers van Pleyade. Een mooi project dat precies past bij waar Pleyade voor staat: de wensen van cliënten centraal stellen.

 

Zowel de opzet als het ontwerp van de tuin sluiten aan bij de leefwereld en de motoriek van ouderen. Zo zijn er uiteenlopende soorten bloemen met veel verschillende kleuren. Kijken en dingen in je opnemen is ook een vorm van bewegen. Het draaien aan de toestellen of trommelen zijn eenvoudige bewegingen maar zorgen ervoor dat ouderen, net als ze thuis gewend waren, actief blijven. Zo stimuleert de beleeftuin een gezonde leefstijl van de bewoners van Eldenstaete.

 

“Uiteindelijk gaat het erom wat een cliënt zélf wil, dus de focus van elk behandelplan bij Pleyade Revalidatie ligt anders. De één wil weer leren lopen, de ander wil zelf weer koffie kunnen zetten of zichzelf wassen. We gaan samen met de cliënt aan de slag om dat te realiseren.”

- Patricia Degen, verpleegkundige

Bij Pleyade is de cliënt het uitgangspunt voor de zorg en dienstverlening. Centraal thema hierin is dat we in dialoog gaan met de cliënt en zijn naasten, van het eerste tot en met het laatste contact. Met de eigen regie van de cliënt als voornaamste speerpunt wil Pleyade verantwoorde, veilige en goede zorg leveren, waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. In 2015 is een aantal belangrijke stappen genomen om hier concreet invulling aan te geven.

 

Cliënt bij multidisciplinair overleg

Pleyade is gestart met het actief betrekken van cliënten en diens eerste contactpersoon en naasten bij het multidisciplinair overleg (MDO). In het MDO bespreken cliënten en/of hun vertegenwoordigers samen met alle betrokken behandelaren hoe de zorg wordt ervaren. Op basis daarvan maken we, indien nodig, nieuwe afspraken over de behandeling.

 

Persoonlijke revalidatiedoelstellingen

De nieuwe werkwijze van Pleyade Revalidatie is een ander goed voorbeeld van hoe Pleyade cliëntgericht werkt. Het startpunt van verblijf en behandeling is een persoonlijk gesprek. Hierin bespreken we wat de cliënt wil bereiken. Aan de hand van de persoonlijke doelstellingen stelt het behandelteam de revalidatiedoelen op. Gedurende het verblijf werken we samen hard aan het behalen van deze doelen.

 

Carenzorgt

Carenzorgt is het cliëntportaal waarmee cliënten en of hun mantelzorgers/familieleden en Pleyade-medewerkers – als aanvulling op persoonlijk contact – eenvoudig kunnen communiceren over de cliëntzorg. Het is via het portaal ook mogelijk om online het cliëntdossier in te zien. Eind 2015 is de technische implementatie van Carenzorgt afgerond. Hiermee ligt de juiste basis om in 2016 een pilot uit te voeren en de uitrol over heel Pleyade te realiseren.

 

Vooruitblik

In 2016 houdt Pleyade de ingezette lijn vast. We gaan bijvoorbeeld de wensen van de cliënt over het inrichten van zijn dagelijks leven als ijkpunt nemen. Hierdoor zal de cliënt en zijn of haar steunstructuur zich gehoord en begrepen voelen. Het is de uitdaging voor Pleyade om zo dicht mogelijk bij de wensen te blijven en in gesprek te blijven met de cliënt over zijn of haar wensen en de uitdagingen die we tegenkomen bij het nastreven van deze wensen. De wensenlijst is de basis voor de evaluatie, samen met de doelen in het zorgleefplan.

 

Ook gaat Pleyade een pilot opzetten voor frequentere afstemming tussen cliënt (en naasten) en behandelaren. Vaker kort bijpraten zorgt voor kortere lijnen en laagdrempelige communicatie tussen cliënt en behandelteam. Op den duur kan deze communicatievorm het huidige MDO vervangen.

 

Kwaliteit

“Het uitnodigen van familie van cliënten bij het MDO was een hele verandering, maar we merken dat het echt werkt. Familieleden waarderen dat ze betrokken en gehoord worden. Ze vinden het fijn om direct aan betrokken behandelaars hun vragen kunnen stellen. En we kunnen samen naar oplossingen en verbeteringen zoeken.”

- Cora van Tiem, teamhoofd zorg

Pleyade werkt al jaren structureel aan kwaliteit. Om ervoor te zorgen dat er uniform gewerkt wordt en het beleid eenduidig wordt geïmplementeerd, is in 2015 extra ingezet op kwaliteit. Met ingang van 1 februari 2015 is een kwaliteitscontroller aangesteld, die samen met de beleidsmedewerkers het team kwaliteit & beleid vormt.

 

De extra focus op kwaliteit heeft geleid tot een aantal belangrijke veranderingen en verbeteringen. Onder andere op het gebied van interne audits, verantwoording nemen en afleggen en het op de juiste manier werken met ‘dashboards’ voor het meten en optimaliseren van onder andere cliëntervaringen en medicatieveiligheid. Ook in het kader van medicatieveiligheid heeft Pleyade een goede kwaliteitsslag gemaakt in 2015. Verder heeft het kwaliteitsteam de procedures voor het omgaan met incidenten aangescherpt en is structureel aandacht besteed aan hoe de organisatie met klachten omgaat. In het vierde kwartaal zijn drie tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd: voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

 

Certificering en inspectie

Pleyade is HKZ-gecertificeerd (HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Het HKZ-certificaat geeft aan dat Pleyade voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. In september 2015 is Pleyade bezocht door een externe auditor voor de reguliere jaarlijkse audit. Tijdens deze audit zijn geen rode of gele kaarten uitgedeeld; er is alleen een aantal aandachtspunten meegegeven om aan te werken. Na acht jaar werken met de HKZ is dat een resultaat waar Pleyade trots op is.

 

In september 2015 heeft de IGZ (Inspectie voor Gezondheidszorg) de locatie Waalstaete bezocht om te toetsen of de door haar in november 2014 geconstateerde bevindingen voldoende zijn opgepakt. Net als de externe auditoren zag de inspecteur dat er een goede beweging gaande is bij Pleyade.

 

Duurzaam

“Naar aanleiding van voorgaande audits heeft Pleyade vervolgacties en verbeteracties uitgezet. Diverse procedures en documenten zijn aangepast en wijzigingen geïmplementeerd. Pleyade heeft aantoonbaar gestalte gegeven aan Pleyade 3.0 ‘De basis op orde’. Ook op het gebied van organisatiecultuur zijn er veranderingen waarneembaar op alle niveaus van de organisatie. Dit alles heeft zijn beslag in korte tijd gekregen en dat is een compliment waard.”

- Wilma Smeenk – lead auditor KIWA

Pleyade ondertekende op 27 oktober de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’.

Dit is een landelijk initiatief om de zorgsector duurzamer te maken. Als een van de partners zet Pleyade hiermee duurzaamheid hoog op de agenda. In 2015 is de ambitie voor een duurzamere organisatie uitgesproken en bekrachtigd. Vanaf 2016 zal gewerkt worden aan de concrete invulling hiervan.

“Duurzaamheid vraagt om de inzet van iedereen. Dit begint met zinnig en zuinig omgaan met energie, water, voedsel en ook medicijnen. We willen de verspilling tegengaan. Ik ben er trots op dat Pleyade hierin haar verantwoordelijkheid neemt; dat is goed voor het milieu én onze cliënten. Het gaat namelijk vooral om slimmer met mensen en middelen omgaan en daar profiteert iedereen van.”

- Bestuurder Floor de Vroome

Pleyade gaat samen met de andere partners van de Green Deal kennis en ervaringen delen én oplossingen bedenken voor duurzame bedrijfsvoering. We richten ons op stappen zetten op alle niveaus, want duurzaamheid gaat verder dan afval scheiden en
’s avonds het licht uit doen. Pleyade zal anders naar de organisatie moeten kijken. Aan de ene kant is het belangrijk om awareness bij medewerkers te creëren, maar er zijn ook zaken die we als organisatie kunnen aanpakken. Denk aan energiebeleid, transportplanning en omgaan met medicijnresten in afvalwater.
De leveranciers van Pleyade zijn hierin erg belangrijk, want we gaan hen uitdagen op een duurzamere manier te leveren.

Samenwerking

“Pleyade wil in de regio een ambassadeursrol voor duurzaamheid in de zorg gaan vervullen en ons netwerk meenemen in de ambities volgend uit de Green Deal. Daarnaast bekijken we op welke manieren we de interne bedrijfsvoering kunnen verduurzamen. We gaan o.a. als pilot de locatie Malburgstaete verduurzamen om zo het bronzen Milieuthermometerkeurmerk van het Milieuplatform Zorg te verkrijgen.”

- Sigrid van Haren, senior kwaliteitsmedewerker

Pleyade zoekt graag de samenwerking op, zowel landelijk, regionaal als wijkgericht. Deze ontwikkeling heeft zich ook in 2015 voortgezet. Pleyade heeft samenwerkingsverbanden met diverse zorgorganisaties uit de regio. Zo is er op het gebied van de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) sprake van een ketensamenwerking met het Rijnstate Ziekenhuis en GRZ-aanbieders in de regio. Pleyade profileert zich als sterke ketenpartner.

 

‘Ankerpunten in de wijk’

Ook op wijkniveau investeren we in samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met het gemeentelijke wijkteam en overige maatschappelijke organisaties uit Arnhem. Het project ‘Ankerpunten in de wijk: Malburgen in Beeld’ is hiervan een voorbeeld. Dit project beschrijft hoe Pleyade met maatschappelijke partners in de wijk Malburgen burgers en professionals met elkaar in contact brengt waarbij het stimuleren van de eigen regie (nemen en behouden) een belangrijke pijler is. Mede met subsidie van de gemeente Arnhem zal dit project vanaf 2016 uitgevoerd worden.

 

‘Oud in een nieuw jasje’

In 2015 heeft Pleyade voor het projectvoorstel ‘Oud in een nieuw jasje’ aansluiting gevonden bij het programma Waardigheid en Trots. Dit programma is door staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het leven geroepen om de kwaliteit van de Nederlandse verpleeghuizen te verbeteren. Zorginstellingen konden innovatieve ideeën indienen om dit te realiseren en het plan van Pleyade is uitgekozen om uit te voeren. Het project is erop gericht om de muren te doorbreken die nu bestaan tussen de verschillende lokale zorguitvoerders. Pleyade wil daarmee nauwer samenwerken met huisartsen op het gebied van ouderenzorg.

 

Compaan

Een andere mooie samenwerking is die met de ontwikkelaars van de Compaan. Compaan is een innovatieve tablet die speciaal is ontwikkeld voor ouderen. De Compaan heeft grote knoppen en handige functies. Zo is er een agendafunctie en kun je beeldbellen. Ook kun je spelletjes doen, muziek luisteren, nieuws lezen en een online kerkdienst bijwonen. De Compaan is in 2015 in gebruik genomen bij Pleyade Revalidatie. In 2016 zullen Compaans ook beschikbaar worden gesteld aan cliënten van Pleyade Thuiszorg.

 

Toezicht en medezeggenschap

 • Centrale cliëntenraad

   

  “De centrale cliëntenraad (CCR) vertegenwoordigt de belangen van de cliënten van Pleyade en is samengesteld uit afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. Vanuit dit perspectief zag de CCR hoeveel de organisatie de laatste jaren voor de kiezen heeft gehad. Daarom vindt de CCR het goed om te merken dat Pleyade ook in 2015 op de goede weg is.

   

  We zien de stijgende lijn terug in onderzoeken van IGZ, externe audits van KIWA in HKZ-kader en uit tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers, cliënten en vrijwilligers. Voor verbeterpunten die hierin worden genoemd, staan er al plannen van aanpak op stapel.

   

  Lees meer

  De CCR wordt ook steeds meer over organisatiebesluiten geïnformeerd. Maar de doorvertaling plus uitvoering daarvan op de diverse locaties kan beter, merken we. Gelukkig wordt het contact met de teamhoofden over deze en andere zaken vanzelfsprekender. We hebben immers allemaal maar één belang: dat van de cliënt. Positief is verder dat de cliëntenraad expliciet wordt uitgenodigd voor familiebijeenkomsten. Belangrijk, omdat je dan rechtstreeks van familie, partners en contactpersonen hoort hoe zij de zorg van Pleyade ervaren.

   

  De CCR diende in 2015 meerdere adviezen in bij de bestuurder. Ze gingen onder andere over: de verhuizing van cliënten door de sluiting van de locaties Hof van Bourtange en Altenova, de nieuwe revalidatieafdeling, klachtenregistratie, klachten- en complimentenregeling, structuurwijziging Pleyade en de overeenkomst met de gemeente Arnhem over de nieuwe regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

   

  De CCR wil in 2016 een zichtbare en professionele CCR zijn, die de eerder gestarte projecten positief kritisch volgt. Een van onze speerpunten zal zijn het thema ‘cliënt heeft de regie’. In onze visie is dat pas het geval, als de cliënt of diens contactpersoon weet dat ook persoonlijke behoeftes en gewoonten in het zorgleefplan thuishoren. De CCR volgt dit alles en ziet er daarbij op toe of de verbeterplannen daadwerkelijk worden uitgevoerd en leiden tot het centraal stellen van de cliënt.”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Richtje Lijnis Huffenreuter (l)

  Monique Tromp (r)

   

 • Raad van toezicht

   

  “In meerdere opzichten was 2015 een goed jaar voor Pleyade. Pleyade is een vitale, financieel gezonde en transparante organisatie geworden. Altenova kon worden gesloten en Hof van Bourtange kreeg een nieuwe bestemming. De continuïteit is gewaarborgd, waardoor we met een gerust hart de investering voor de aankoop van het kantoorpand aan de Meester E.N. van Kleffensstraat konden goedkeuren.

   

  De buitenwacht vormt zich een steeds positiever beeld van Pleyade. Dit sterkere imago komt met name doordat de bestuurder met verve naar buiten treedt. Met als resultaat: een betere relatie met stakeholders en betere samenwerking met de partners. Afspraken met hen worden goed uitgevoerd, collega-organisaties en gemeente Arnhem kunnen ons steeds beter vinden.

   

  Lees meer

  Ook wat betreft de echte inhoud van het werk zit de organisatie duidelijk in de lift. Ik doel dan vooral op het cultuurveranderingstraject dat stevig op de rit staat. De organisatie was erg top-down. Inmiddels merken we dat steeds meer medewerkers in alle lagen van de organisatie vaker zelf initiatief nemen en collega’s aanspreken op hun verantwoordelijkheid. In deze context was het goed om te zien dat het met verzuim de goede kant op leek te gaan. Toch nam het verzuim eind 2015 weer toe. In het medewerkertevredenheidsonderzoek komt Pleyade net onder het gemiddelde uit.

   

  Voor 2016 nodigen we de bestuurder uit om te zorgen dat de organisatie meer een ‘zelfdragende’ organisatie wordt, waarin leidinggevenden en medewerkers op alle niveaus de verantwoordelijkheid nemen die past bij de functie. We nodigen de bestuurder ook uit om de strategische toekomstverkenning voor Pleyade – in 2015 gestart – voort te zetten.

   

  De raad van toezicht wil als een integere en kritische toezichthouder in verbinding staan met de ziel van de organisatie. Vandaaruit, maar ook luisterend naar de kritiek uit de samenleving op raden van toezicht in onze sector, zetten we verder in op waardensturing bij Pleyade. De raad deelt het gevoel van trots dat we op de goede weg zijn. Maar we zijn pas echt trots als ook het verzuim is teruggedrongen en de cultuuromslag is bestendigd. Pas dan kunnen we spreken van verankering van de nieuwe kernwaarden van Pleyade.”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bert Kuijf

 • Ondernemingsraad

   

  In de visie van de ondernemingsraad (OR) was 2015 het jaar waarin Pleyade weer in rustiger vaarwater kwam, na de onzekere periode van daarvóór. Vandaaruit is er hard gewerkt, met als resultaat dat de basis van de organisatie nu verbeterd is. De teams draaien op basis van herijkte regels.

   

  Vooral de voortgang van het werk in de zomerperiode is nu echt een aandachtspunt geworden in de organisatie zelf. Verder is de communicatie met het management verbeterd. Als medewerkers de OR ergens over informeren, koppelen we dat eerst terug aan het management. We adviseren dan het probleem eerst samen met de medewerkers op te lossen, voordat de OR het bij de bestuurder aankaart. Op die manier is op een van de afdelingen de rust weergekeerd. Het managementteam stelt de aanpak op prijs.

   

  Lees meer

  De OR was in 2015 betrokken bij verschillende projectgroepen en bijeenkomsten. Zo namen we deel aan de projectgroepen ‘Hof van Bourtange’ en ‘Sluiting Altenova’. De OR richtte zich hierbij vooral op de manier van communiceren met de medewerkers. Daarnaast bewaakten we de belangen van de medewerkers tijdens de bijeenkomsten ‘Beter bij Pleyade’. Over verbetering van de communicatie rondom de leerwijzer en de verplichte scholing is de OR met het managementteam het gesprek aangegaan. En voor de controle van de zomerroosters ging de OR bij alle locaties langs, zodat medewerkers met vragen konden en opmerkingen konden komen. Ten slotte richtte de OR de aandacht op vijf locaties in het bijzonder; dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen van medewerkers.

   

  Pleyade verwacht dat medewerkers kwaliteit leveren in hun werk. Ze moeten daarvoor onder meer verplichte cursussen volgen, ook vanwege overheidsbeleid. De OR volgt in 2016 in hoeverre iedereen kan voldoen aan de hoge kwaliteitseisen. Die moeten in verhouding staan tot wat medewerkers kunnen leveren, vinden wij. Daarnaast volgen we hoe het vertrouwen van medewerkers in de organisatie zich ontwikkelt. Verder volgt de OR nauwlettend hoe het bij Pleyade Revalidatie, Waalstaete en Pleyade Thuiszorg gaat.

   

  Wij stellen ons hierbij op als een stevige en daadkrachtige OR met doorzettingsvermogen. We willen een OR met een luisterend oor zijn, een OR die een brug slaat tussen medewerkers en bestuurder. Onze boodschap is: verlies elkaar niet uit het oog, maar zoek de verbinding.”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tonia Ursinus (l)

  Tessy Schirk (r)

“Met het innovatieproject ‘ankerpunten in de wijk’ gaat Pleyade zich maximaal inzetten ten dienste van de wijk. Dat samenwerken een competentie is waar (nog) lang niet alle organisaties over beschikken, realiseren we ons soms nog te weinig, maar Pleyade gaat er voor!”

- Hanny Jansen, lid innovatiecommissie gemeente Arnhem

Publieksjaarverslag 2015

Samen hard werken

Meer weten of heeft u een vraag? Neem contact met ons op.

 

026 751 7300

zorgbemiddeling@pleyade.nl

 

Pleyade

Postbus 4020

6803 EA Arnhem

Portretfotografie door Fotografie Justine