2017 in cijfers

De gegevens op de pagina 2017 in cijfers zijn gedateerd op peildatum 31-12-2017, tenzij anders aangegeven.

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van jaarverslag.pleyade.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Pleyade. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pleyade is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Pleyade.

2017
Pleyade